دعاوی ثبت املاک و اراضی و معادن

دعاوی ثبت املاک و اراضی

دعاوی ثبت معدن و تعارضات ثبتی معادن

دعاوی ثبت املاک در مراجع دادگستری و مراجع ثبتی توسط وکیل حرفه ای ثبت املاک

دعاوی مربوط به ثبت املاک چیست؟

طرح دعاوی مربوط به ثبت املاک ، آن دسته از دعاوی است که در جریان ثبت املاک و یا قبل از ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ایجاد می گردد و رسیدگی به این دعاوی نیز در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

اعتراض به ثبت اصل ملک

منظور از این دعوا، این است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت فرد دیگری کلاً یا بعضاً محق میداند و بدین ترتیب مطابق قانون نسبت به تقاضای متقاضی اعتراض می نماید.

ماده ١۶ قانون ثبت اسناد و املاک:

هرکس نسـبت بـه ملک مـورد ثبـت اعتراضی داشـته باشـد بایـد از تـاریخ نشـر اولـین اعـلان نـوبتی تـا ۹۰ روز اقامـه دعـوی نمایـد عرضـحال مزبـور مسـتقیماً بـه اداره یـا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شـده اسـت تسـلیم مـی شـود.

در مقابـل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی که عرضـحال در مـدت قـانونی داده شـده باشـد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه کـه مرجـع رسـیدگی اسـت ارسـال مـیدارد اگـر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خـود را اظهـار خواهـد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع مـی دهـد تـا حـاکم مزبـور در جلسـه اداری موافـق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حـاکم محکمـه ابتـدایی در ایـن موضـوع قاطع است.

نتیجه اینکه مطابق با ماده فوق الذکر کسی که خود را در تقاضای ثبت ملک توسط فردی دیگر، محق میداند، میتواند بعد از تاریخ اولین آگهی نوبتی ظرف ٩٠ روز نسبت به تقاضای متقاضی اعتراض نماید.

ماده ١٧ قانون ثبت اسناد و املاک:

“هرگاه راجـع بـه ملـک مـورد تقاضـای ثبـت بـین تقاضـاکننده و دیگـری قبـل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعـوایی اقامـه شـده و در جریـان باشـد کسـی کـه طـرف دعـوی بـا تقاضـاکننده اسـت بایـد از تـاریخ نشـر اولـین اعـلان نـوبتی تـا ٩٠ روز تصـدیق محکمـه را مشـعر بـه جریـان دعـوی بـه اداره ثبـت تسـلیم نمایـد و الا حـق او سـاقط خواهـد شـد.

تبصره – در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبـور خـارج از مـدت بـه اداره ثبـت تسلیم گردیده موافق ماده ١۶ عمل خواهد شد.”

تشریفات ثبت ملک

ثبت ملک جزء تشریفات می باشد و دلیلی بر مالکیت اشخاص بر املاک بوده ولیکن قانونگذار به دلیل جلوگیری از هرج و مرج در امور املاک، در ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم را مکلف نموده است که تنها اشخاصی را که سند ملک به نام ایشان ثبت شده است به عنوان مالک شناسایی نمایند.

ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که خود می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک ابتدائی ترین مرحله ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد و پس از آن اقداماتی نظیر افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض و سایر اقدامت ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد.

گروه مشاورین حقوقی توانا ثبت (Tavana Sabt)

مشاوره حقوقی و وکالت در امور ثبتی و دعاوی ثبتی

انواع خدمات ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک و ثبت مالکیت صنعتی

درباره ما:

گروه مشاورین حقوقی توانا ثبت (Tavana Sabt)، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی، مالی، ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در  انواع پرونده ها و دعاوی امور ثبتی به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های امور ثبتی را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

امور ثبتی:

ثبت املاک و اراضی و معادن، ثبت شرکت ها و موسسات تجاری، ثبت اختراعات  وطرح های صنعتی

ثبت اسناد، ثبت علامت تجاری، ثبت شرکت دانش بنیان، ثبت معدن

دعاوی ثبتی:

دعاوی ثبت املاک و اراضی، دعاوی ثبت معادن، دعاوی اختراعات

دعاوی طرح صنعتی، دعاوی علامت تجاری، دعاوی ثبتی شرکت ها

دعاوی اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی اجرای اسناد لازم الاجرا، دعاوی اجرای اسناد رسمی

مراجع دادرسی ثبتی:

هیئت تشخیص ثبت، هیئت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت

دیوان عدالت اداری، اجرائیات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون اختلافات مالکیت صنعتی

محاکم قضایی دادگستری، هیئت رسیدگی استانی معادن، دیوان عالی کشور

خدمات حقوقی ما:

-انجام کلیه امور ثبت املاک و اراضی و مشاوره دعاوی و اختلافات ثبت املاک و اراضی در مراجع و محاکم قضایی

– انجام کلیه امور ثبت اسناد رسمی و مشاوره دعاوی و اختلافات اسناد رسمی و لازم الاجرا در مراجع و محاکم قضایی

-انجام کلیه امور ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و مشاوره دعاوی مرتبط با ثبت شرکت ها در مراجع و محاکم قضایی

-انجام کلیه امور ثبت مالکیت صنعتی شامل اختراعات، طرح صنعتی و علامت تجاری و دعاوی و اختلافات مالکیت فکری

-انجام کلیه امور ثبت معادن در سامانه کاداستر معدن و ادارات صمت و  مشاوره اختلافات و دعاوی معادن

-انجام کلیه امور ثبت شرکت های دانش بنیان و اخذ مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

-انجاک کلیه امور مرتبط با اجرائیات اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا در اجرائیات ثبت اسناد و املاک و محاکم

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

گروه مشاورین حقوقی توانا ثبت (Tavana Sabt)

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:  

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Sabtin.ir