هیئت تشخیص ثبت

وکالت انواع پرونده ها و اختلافات ثبتی در هیئت تشخیص ثبت توسط وکیل حرفه ای ثبت

ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک

وظایف هیئت تشخیص ثبت

ماده‌ 145 ـ در مرکز هر استان‌ يا فرمانداري‌ کل‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مصوب‌ وزارت‌ دادگستري‌ و وزارت‌ تعاون‌ و امور روستاها هياتي‌ به‌ نام‌ هيات‌ تشخيص‌ ، براي‌ انجام‌ وظايف‌ زير تشکيل‌ مي‌شود:

الف‌ ـ در تحديد حدود قطعات‌ تقسيم‌شده‌ بين‌ زارعين‌ و يا قطعات‌ اختصاصي‌ مالک‌ يا مستثنيات‌ قانوني‌ اصلاحات‌ ارضي‌ در صورت‌ وصول‌ اعتراض ‌يا وجود اختلاف‌ رسيدگي‌ به‌ موضوع‌ و رفع‌ اختلاف‌ و تعيين‌ تکليف‌ قطعي‌ آن‌ ، مدت‌ اعتراض‌ بر حدود اعم‌ از اين‌ که‌ معترض‌ متصرف‌ قطعه‌ مورد تحديد يا مجاور آن‌ باشد از تاريخ‌ تحديد حدود قطعه‌ مورد اعتراض‌ تا 30 روز پس‌ از ختم‌ عمليات‌ تحديد حدود آخرين‌ قطعه‌ ملک‌ مورد آگهي‌ خواهد بود ، اعتراضات‌ واصله‌ از طريق‌ ثبت‌ محل‌ به‌ هيات‌ تسليم‌ مي‌گردد.

ب‌ ـ رسيدگي‌ و صدور دستور مقتضي‌ در مورد هرگونه‌ اشتباهي‌ که‌ در آگهي‌ الصاقي‌ يا عمليات‌ تحديدي‌ املاکي‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 144 اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌گيرد.

ج‌ ـ تشخيص‌ و تعيين‌ قائم‌ مقام‌ قانوني‌ زارع‌ انتقال‌گيرنده‌ درصورتي‌ که‌ انتقال ‌گيرنده‌ فوت‌ کرده‌ و يا طبق‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضي‌ از او خلع ‌يد شده‌ باشد.

د ـ تشخيص‌ نوع‌ اعياني‌ زراعي‌ و تعيين‌ مالک‌ آن‌ و همچنين‌ تشخيص‌ مستثنيات‌ قانوني‌ براساس‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضي‌ براي‌ اراضي‌ مکانيزه‌ و تعيين‌مالک‌ آن‌ در صورت‌ وجود اختلاف‌. ( رجوع به‌ آيين‌ نامه‌ هيات‌ تشخيص‌ مصوب‌ 15/9/1352(

آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت

نظر به ماده ( 145 ) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18 دی ماه 1351 وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها مقرر می دارند.

ماده 1 – هیأت تشخیص به شرح ذیل تشکیل می شود :

الف – در مراکز استان .

1 – رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان استان .

2 – مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها .

3 – رئیس ثبت منطقه .

در غیاب مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها و رئیس ثبت منطقه معاون اداره مربوطه ( به عنوان قائم مقام ) در هیأت شرکت خواهند نمود.

ب – در مراکز فرمانداری های کل .

1 – ( اصلاحی 18/12/1353 ) – رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان شهرستان و اگر در مرکز فرمانداری کل دادگاه شهرستان تشکیل نشده باشد رئیس دادگاه بخش.

2 – رئیس اداره تعاون و امور روستاها.

3 – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک .

جلسات هیأت بر حسب دعوت رئیس ثبت اسناد در اداره ثبت تشکیل خواهد شد .

ماده 2 – وظایف دفتر هیأت تشخیص در مرکز استان به عهده دبیرخانه هیأت نظارت و در مراکز فرمانداری های کل به عهده مسوول امور اداری اداره ثبت و یا شخصی است که بنا به پیشنهاد رئیس ثبت از طرف سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تعیین خواهد شد.

ماده 3 – شکایات و اعتراضات باید به ثبت محل وقوع ملک تسلیم شود.

واحد ثبتی مربوطه مکلف است شکایت یا اعتراض بر تحدید حدود را بلافاصله در دفتر اندیکاتور ثبت و رسید آن را صادر و در صورت حضور ذینفع به نامبرده تسلیم دارد .

در این مورد علاوه بر اقدام فوق باید صورت مجلس تحدیدی به مهر مخصوص ( واخواهی ) نیز ممهور شود.

ماده 4 – واحدهای ثبتی ( با حضور نماینده اداره کل تعاون ) باید در هر مورد اعتراض واصله را با گواهی این که داخل در موعد تسلیم شده یا خارج از آن با پرونده ثبتی مربوطه برای رسیدگی به دفتر هیأت تشخیص ارسال دارند.

در مواردی که حین عملیات تحدیدی قسمتی از مورد تحدید بین مالک و مجاور مورد اختلاف باشد . علاوه بر انعکاس موضوع اختلاف ، نماینده و مهندس ثبت باید حدود قسمت بلا منازع و مورد اختلاف را جداگانه تعیین و در نقشه منعکس نمایند. در این قبیل موارد نیز ثبت محل سوابق امر را با پرونده برای تعیین تکلیف به هیأت تشخیص ارسال خواهد داشت .

ماده 5 – در مورد سایر اختلافات باید بدواً نماینده اداره تعاون و امور روستاها با حضور نماینده ثبت لدی الاقتضاء نقشه بردار به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم با تحقیق از مطلعین موضوع را صورت مجلس و چگونگی از طرف نماینده اداره مذکور گزارش گردد و سپس واحد ثبتی مربوطه مراتب را با اظهار نظر صریح خود با کلیه سوابق برای رسیدگی هیأت تشخیص ارسال دارد .

ماده 6 – گزارش اشتباهات مذکور در بند ( ب ) ماده 145 الحاقی به قانون ثبت باید بدون ابهام و جامع تهیه و به هیأت تشخیص ارسال شود.

ماده 7 – در مورد بندهای ( ج ) و ( د ) ماده 145 الحاقی به قانون ثبت اداره تعاون و امور روستاها راساً یا بر حسب ارجاع اداره ثبت یا تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی و گزارش لازم را ضمن اظهار نظر برای اتخاذ تصمیم به هیأت تشخیص ارسال می نماید.

ماده 8 – اعتراضات و شکایات واصله و گزارش اشتباهات و تقاضای رسیدگی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به ترتیب وصول با ذکر شماره ردیف در دفتر مخصوصی که برای ثبت آنها ترتیب داده می شود وارد و به همان ترتیب در هیأت تشخیص رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ماده 9 – آراء هیأت باید مستدل باشد و چنانچه تصمیم به اتفاق نباشد در اقلیت نیز به طور مستدل و موجه باید ذکر شود.

خلاصه تصمیم و دستور هیأت در مقابل ردیف دفتر مخصوص موضوع ماده 8 ثبت خواهد شد .

ماده 10 – اگر اعتراض خارج از موعد قانونی واصل شده باشد اداره ثبت ضمن اظهار نظر خود پرونده و اعتراض نامه را به هیأت تشخیص ارسال و ضمناً تاریخ پایان تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی را طبق صورت مجلس مربوطه به هیأت اعلام می نمایند.

هرگاه برای هیأت مسلم گردد که اعتراض خارج از موعد قانونی رسیده و متضمن سایر موارد مذکور در ماده 145 قانون مورد بحث نیست نسبت به رد آن اقدام خواهد نمود.

ماده 11 – در هر مورد که بر هیأت تشخیص محرز گردد که رای صادره دارای اشتباه بین یا قلمی است مادام که به مرحله اجرا در نیامده نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد نمود. ( رای اصلاحی قطعی است ) .

ماده 12 – اصل تصمیم هیأت در دفتر هیأت تشخیص بایگانی و در مورد اعتراضات و شکایات و مواردی که مربوط به بندهای ( ج ) و ( د ) ماده 145 الحاقی به قانون ثبت است به تعداد کافی رونوشت یا فتوکپی از آن تهیه و به اداره ثبت محل و اداره تعاون و امور روستاها ارسال و به علاوه به وسائل مقتضی برای اشخاص ذینفع فرستاده خواهد شد و در مورد اشتباهات رونوشت تصمیم هیأت فقط برای اطلاع و اقدام به ثبت مربوطه فرستاده می شود.

ماده 13 با وصول رای هیأت تشخیص به اداره ثبت مفاد آن از نظر ثبتی راساً به موقع اجرا گذاشته می شود.

تبصره – در مراکز استان هایی که دادگستری استان تشکیل نگردیده هیأت تشخیص به ترتیب مقرر در بند ( ب ) این ماده تشکیل خواهد شد.

گروه مشاورین حقوقی توانا ثبت (Tavana Sabt)

مشاوره حقوقی و وکالت در امور ثبتی و دعاوی ثبتی

انواع خدمات ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک و ثبت مالکیت صنعتی

درباره ما:

گروه مشاورین حقوقی توانا ثبت (Tavana Sabt)، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی، مالی، ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در  انواع پرونده ها و دعاوی امور ثبتی به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های امور ثبتی را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

امور ثبتی:

ثبت املاک و اراضی و معادن، ثبت شرکت ها و موسسات تجاری، ثبت اختراعات  وطرح های صنعتی

ثبت اسناد، ثبت علامت تجاری، ثبت شرکت دانش بنیان، ثبت معدن

دعاوی ثبتی:

دعاوی ثبت املاک و اراضی، دعاوی ثبت معادن، دعاوی اختراعات

دعاوی طرح صنعتی، دعاوی علامت تجاری، دعاوی ثبتی شرکت ها

دعاوی اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی اجرای اسناد لازم الاجرا، دعاوی اجرای اسناد رسمی

مراجع دادرسی ثبتی:

هیئت تشخیص ثبت، هیئت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت

دیوان عدالت اداری، اجرائیات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون اختلافات مالکیت صنعتی

محاکم قضایی دادگستری، هیئت رسیدگی استانی معادن، دیوان عالی کشور

خدمات حقوقی ما:

-انجام کلیه امور ثبت املاک و اراضی و مشاوره دعاوی و اختلافات ثبت املاک و اراضی در مراجع و محاکم قضایی

– انجام کلیه امور ثبت اسناد رسمی و مشاوره دعاوی و اختلافات اسناد رسمی و لازم الاجرا در مراجع و محاکم قضایی

-انجام کلیه امور ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و مشاوره دعاوی مرتبط با ثبت شرکت ها در مراجع و محاکم قضایی

-انجام کلیه امور ثبت مالکیت صنعتی شامل اختراعات، طرح صنعتی و علامت تجاری و دعاوی و اختلافات مالکیت فکری

-انجام کلیه امور ثبت معادن در سامانه کاداستر معدن و ادارات صمت و  مشاوره اختلافات و دعاوی معادن

-انجام کلیه امور ثبت شرکت های دانش بنیان و اخذ مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

-انجاک کلیه امور مرتبط با اجرائیات اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا در اجرائیات ثبت اسناد و املاک و محاکم

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

گروه مشاورین حقوقی توانا ثبت (Tavana Sabt)

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:  

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Sabtin.ir